top of page

Karcher Se.5100

Podmínky půjčení pro vysavač na koberce a sedačky

Karcher se 5.100

Pro uzavření smlouvy je potřeba, aby zákazník (nájemce) byl starší 18 let, předložil platný občanský průkaz, určující jeho totožnost a složil kauci určenou půjčovnou.

Stroj nepůjčujeme osobám s úřední adresou na městském či obecním úřadě.

Majitel si vyhrazuje právo zvýšit kauci na 6000 kč za půjčení stroje.

I. Výše nájemného Smluvní strany se dohodly na ceně nájmu .

II. Předmět nájmu Předmětem nájmu je stroj na čistění koberců a čalounění zn. Kärcher SE 5.100

 

III. Předání a převzetí předmětu nájmu Stroj je nájemci předán v bezvadném technickém stavu včetně příslušenství a stvrzenky o zaplacení zálohy 1000kč a výše.

Technický stav zapůjčeného stroje je kontrolován pronajímatelem i nájemcem při vydávání i při vrácení stroje.

Případné závady se uvedou ve smlouvě o zapůjčení.

IV. Povinnosti nájemce (zákazníka) Lhůta půjčky je uvedena ve smlouvě a je závazná.

Stroj se vrací na dohodnutém místě a v dohodnutý čas.

V případě nesplnění termínu vrácení, je zákazník povinen zaplatit sankci 100kč za každou započatou půlhodinu oproti dohodnutému času vrácení.

Nájemce se zavazuje při poškození, zcizení, nevrácení zapůjčené věci uhradit vzniklou škodu.

Poškodí-li nájemce zapůjčený předmět, zavazuje se, že poskytovateli uhradí plnou výši nákladů na opravu v autorizovaném servisu.

Půjde-li o neopravitelnou závadu způsobenou nájemcem, ztrátu či odcizení, bude zakoupen nový kus na jeho náklady. Nájemce souhlasí se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 101/2000 Sb. a pořízení fotokopie OP

. Nájemce vrací stroj ve stavu, v jakém jej od majitele převzal, včetně řádného vyčištění všech komponentů pro účel dalšího pronájmu stroje.

Nájemce je povinen věnovat maximální pozornost, aby stroj a jeho příslušenství žádným způsobem nepoškodil.

Nájemce je povinen v případě jakékoliv závady bezodkladně telefonicky kontaktovat pronajímatele.

Nájemci je zakázáno jakýmkoliv způsobem stroj opravovat. Nájemce se zavazuje, že bude užívat stroj jen pro účel, pro který je určen, v souladu s dodržováním předpisů BOZP.

V. Ustanovení závěrečné Smluvní strany se dohodly, že skutečnosti upravené nájemní smlouvou se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Občanského soudního řádu.

Nájemní smlouva je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, byla uzavřena svobodně, vážně a nikoli v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

bottom of page